Vedtægter

Vedtægter for Fyns Væve- og Tekstilkreds

 § 1. Foreningens navn er ”Fyns Væve- og Textilkreds” med hjemsted i Faaborg- Midtfyn kommune.
Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora og Dansk Tekstillaug – væv, tryk og strik.

§ 2. Foreningens formål er at fremme og udvikle interessen for vævning, tekstil- og kunsthåndværk,
samt at bevare og videreudvikle de håndværksmæssige og kulturelle værdier. Dette gøres med
udgangspunkt i fællesskabet og i den enkelte og dennes forudsætninger.

§ 3. Foreningens formål søges opnået gennem formidling af viden i form af det praktiske arbejde
med de tekstile håndværk, gennem kulturelle foredrag, kurser, workshops, ekskursioner m.m. Vi
arbejder indenfor vævning og andre tekstile fagområder med henblik på bevarelse af kendskabet til
”det gode håndværk”, den tekstile historie og udforskningen af nutidige og eksperimenterende
udtryk. Dette kan også ske i samarbejde med andre kulturelle organisationer og foreninger.

§ 4. Enhver der er interesseret i formålet, kan blive medlem. Medlemmerne hæfter ikke personligt
for foreningens økonomi.

§ 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling
afholdes normalt i perioden 1.1. til 1.4. og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal
ske skriftligt og med dagsorden indeholdende mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning, samt planer for det kommende år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før
generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af næste års kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2-3 suppleanter.
8. Valg af deltagerrepræsentant.
9. Valg af revisor og revisor suppleant. Vælges for 1 år ad gangen.
10. Eventuelt.

§ 6. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer og 2-3 suppleanter valgt
af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at to
medlemmer er på valg i ulige år og 3 medlemmer er på valg i lige år. Suppleanterne vælges for et år
ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

Valgbare og valgberettigede er medlemmer af foreningen ”Fyns Væve- og Textilkreds”, som har
betalt kontingent for det regnskabsår, i hvilket generalforsamlingen finder sted. Efter
generalforsamlingens nærmere bestemmelse, skal der være mulighed for at vælge et
bestyrelsesmedlem blandt og af deltagerne i foreningens aktiviteter.

Stk.2. For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men
medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

§ 7: Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår.
Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen udarbejder
undervisnings- og aktivitetstilbud og træffer de nødvendige aftaler med lærerne. Skolelederen har
den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse i henhold til Folkeoplysningsloven.
Skolelederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 8: Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af revisor i henhold til
kommunens tilskudsmodel og regler for regnskabsaflæggelse og revision. Det reviderede regnskab
udsendes sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Foreningen tegnes i
økonomisk henseende af formanden i foreningen sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 9: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne
eller 1/4 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2
ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder
tilsvarende anvendelse her.

§ 10: Vedtægter kan ændres af 2/3 flertal på generalforsamlingen, når ændringsforslagene er
udsendt sammen med en rettidig udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelse
med vedtægterne for Fora.

§ 11: Der afholdes to generalforsamlinger til en opløsning af foreningen: en hvor det besluttes og en
hvor foreningen lukkes. Til opløsning af foreningen kræves at mindst 4/5 af samtlige medlemmer
ved skriftlig afstemning stemmer herfor. I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen
bestemmelse om fordelingen af foreningens midler til andre folkeoplysende formål. Eventuelle
aktiver anskaffet for midler fra Fora, tilfalder Fora.

§ 12: Disse vedtægter træder i kraft efter vedtagelse på generalforsamlingen i foreningen ”Fyns
Væve- og Textilkreds” og efter godkendelse i Foras. Vedtægterne sendes til kommunen til
orientering.

Således vedtaget på Generalforsamlingen d. 16. marts 2024

Godkendt i Fora d. 21.3.2024

 


Fyns Væve- og Textilkreds
Floravej 17
5750 Ringe

Skoleleder: Elna Krogsmose

Telefon: 41982224

Mail: aftenskole@fynsvt.fora.dk

CVR: 34686432
Medlem af Fora